• قابلیت تنظیم عرض صندلی
  • انتخاب سیستم‌های مختلف صندلی برای رسیدن به تنظیمات مناسب
  • سرعت می‌تواند متناسب با مشخصات کاربر تنظیم شود