پانسمان Vliwaktiv Ag لوهمن روشه

  • Suprasorb X + PHMB به التیام زخم و کاهش عفونت محیط زخم یا زخم های در معرض عفونت کمک می کند.
  • برای زخم های با ترشح کم تا متوسط
  • زخم های سطحی یا عمیق

پاک کردن