سوپرازورب F رولی شفاف غیر استریل

  • نفوذ ناپذیری نسبت به باکتری
  • نفوذ پذیری  نسبت به بخار آب و اکسیژن
  • ضدآب
  • شفافیت
  • مقاوم در برابر پارگی
  • دارای رطوبت بالا