دارای دو لت محکم کش دوزی شده قرمز رنگ که به درب بالایی و درب پایینی متصل می شود

هر صفحه از لت ها دارای 27 جایگاه کشدوزی شده است که در کل این کیف 108 قسمت کشدوزی شده دارد

پاک کردن